ԺՈՂՈՎԱԾՈԻ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Հովհաննես Երիցյան
Վիզուալ մերչենդայզինգի առանձնահատկությունները և կանոնները

Տաթևիկ Մովսիսյան
ՀՀ բարձրագույն կրթության որակի ապահովման ոլորտի օրենսդրական կարգավորման
հիմնախնդիրները կրթական բարեփոխումների համատեքստում

Մարինա Պետրոսյան
Անհատի վարքագիծը՝ որպես կազմակերպությունում բախումների ուսումնասիրության
օբյեկտ

Ջահան Բիլգարի Արաշ
Նմանության մեթոդի ներդնման և գնահատման մեխանիզմները Թեհրանի արժեթղթերի շուկայում

Միսակ Ավագյան
Արժութային գոտիների օպտիմալության չափանիշների գնահատման դասական
մոտեցումները

Միսակ Ավագյան

Արժութային միությունների ձևավորման հայեցակարգային հիմնադրույթները

Աննա Հանիսյան, Լուսինե Թումյան

Հարկային քաղաքականությունը Եվրիասիական Տնտեսական Միությունում

Արմեն Քթոյան, Անուշ Շիրինյան, Աննա Մատինյան
Արդյունաբերության ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունների նորարարական
ակտիվության գործոնների որոշման մեթոդական մոտեցում

Արմեն Քթոյան, Անուշ Շիրինյան, Աննա Մատինյան

Թվային տնտեսության զարգացման միտումները և թվայնացման տնտեսական
ազդեցության գնահատումը

Աննա Պարսյան, Սուրեն Պարսյան,Արմեն Գրիգորյան, Ռազմիկ Ահարոնյան
Ալկոհոլային խմիչքների արտադրության և արտահանման տնտեսական ու սոցիալական
նշանակությունը ՀՀ-ում

**********************************************************************

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Գառնիկ Սաֆարյան, Նորիկ Շահնազարյան
Սահմանադրական դրույթների նորմատիվության հիմնախնդիրը

Մանուկ Մուրադյան
Վարչական դատարանի հանձնարարությունը: Տեսական և գործնական հարցեր

Վահե Թորոսյան
Կրոնական խորհրդանիշերի գործածությունը կրթական հաստատություններում.
իրավաքաղաքական ասպեկտը

Միսակ Մարկոսյան
Ըստ մեղքի պատասխանատվության սկզբունքը Հայաստանի Հանրապետության նոր
քրեական օրենսգրքում


Արթուր Մովսիսյան
Արտասահմանյան երկրների հարկային հսկողության համակարգերը և ՀՀ-ում դրանց
կիրառման փորձի իրավական առանձնահատկությունները

Արթուր Նահապետյան
Գիտական, բժշկական կամ այլ փորձերի թույլատրելիության սահմանները. մարդու
վերարտադրողական կլոնավորման արգելքը

Նորիկ Շահնազարյան
Սահմանադրական մոդելների զարգացման միտումները

Պավլիկ Փոլադյան
Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու պետական գործառույթները զարգացած
միջնադարում (12-14-րդ դդ.). Մխիթար Գոշ, Սմբատ Գունդստաբլ

**********************************************************************

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրանուշ Թովմասյան
Լեզվական ունակություն. կառուցվածքը և բովանդակությունը

Լիլիթ Ավետիսյան, Մարինե Ավետիսյան
Լեզվական կորպուսը և երկրորդ օտար լեզվի տվյալահեն ուսումնառությունը

Գուրգեն Գևորգյան
Ջեյմս Ջոյսի լեզվաոճական միավորումների խորհրդանշանային իմաստավորումները

Մերի Արզումանյան
Թուրքերենի շարահյուuության բնորոշ օրինաչափությունները

**********************************************************************

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

Արման Գրիգորյան

Ագնոստիկ կաղապարային բացատրություն։ Դեպքի ուսումնասիրություն դեղերի լրջության կանխատեսման համատեքստում

Արթուր Մխիթարյան, Ալբերտ Գևորգյան, Լյուդվիգ Հակոբյան, Էդգար Պապյան
Cmos Ring Oscillator արդյունքների հաճախականության կայունացումը

Գևորգ Մարգարով, Նարեկ Նալթակյան, Աղասի Սեյրանյան, Մարտին Միրզոյան
XML-ը JSON-ի ձևափոխող ծրագրային մոդելի աշխատանքի սկզբունքը

Ավետիք Բասկովչյան
Fuzzy-Pid վերահսկման համակարգերի զարգացումը Multyrotor Uav՝ կիրառելով դիմային նույնականացման Algorithm-ի համար